Privacyverklaring

Jacqueline Zirkzee, TxTs.nl, Verhaalexpert, Tintagel Publishers en VanAtotZet zijn handelsnamen die gevoerd worden door de zelfstandige onderneming van Jacqueline Zirkzee (hierna genoemd Jacqueline Zirkzee), geregistreerd bij de KvK onder nummer 27344370. Jacqueline Zirkzee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

J.Y. Zirkzee is de functionaris gegevensbescherming van Jacqueline Zirkzee. Zij is te bereiken via j.zirkzee@txts.nl. Jacqueline Zirkzee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en – indien van toepassing – gegevens naar aanleiding van uw activiteiten op onze website (uitsluitend via het contactformulier op deze website).

Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u denkt bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.zirkzee@txts.nl, dan verwijderen wij deze informatie uit onze bestanden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jacqueline Zirkzee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: – Het afhandelen van uw betaling.
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– In verband met wettelijke verplichtingen, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Nadat cliënten hiervoor expliciet hun toestemming hebben gegeven, kunnen hun testimonials op onze website gezet worden onder vermelding van hun naam en eventueel hun website, als zij dat wensen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, waarna de gegevens binnen de kortst mogelijke termijn verwijderd zullen worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jacqueline Zirkzee neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Jacqueline Zirkzee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia, adresgegevens > 7 jaar > reden: vereiste van de belastingdienst.
Personalia, contactgegevens > 5 jaar > reden: mogelijke follow-up dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jacqueline Zirkzee verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en, nadat u uw toestemming hebt verleend, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Jacqueline Zirkzee gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jacqueline Zirkzee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.zirkzee@txts.nl. Om er zeker van te kunnen zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-readable zone: de strook met nummers onderaan), id-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jacqueline Zirkzee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jacqueline Zirkzee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via j.zirkzee@txts.nl.